Gyllenram, Therése

Sköld: En Skiöld i twäran fördelt i twenne delar, warandes det öfra Fältet blått med en gyllende Ram uti, det nedre fältet är af Silfwer, hwaruti ligger en röd bielcke, Zirad med en gull molett, emellan twenne Kulor af samma metall. Åfwan på Skiölden står en öpen Tornerhielm, hwarutur upstiger en äfwen sådan gyllende Ram, som i sielfwa Skiölden, hållandes en blå molett emellan fyra Estandarer, hwar af de begge ytterste äro blå, och de bägge inre af Silfwer: Crantzen och Löfwärket är af gull, Silfwer, blått och rödt, aldeles som detta Wapen med des egentelige färgor här hoos afmålat finnes.
Registrering: Riddarhuset, A1528
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...