Klercker, Fredrik af

Sköld: En fyrdeld skjöld, hvars första eller öfra fält till höger är rödt, uti hvilket en till höger vänd arméens flottas sabel eller huggare, klingan af silfver samt fästet af guld, samt en till vänster vänd vinge af silfver äro stälde uti tvär-kors. Det andra eller öfra fältet till vänster består af svarta och silfver schackrutor, fyra i bredden och fyra i högden. Det tredje eller nedra fältet till höger är i alt lika med det andra och det fjärde med det första. Uppå skjölden står en öppen tornerhjelm, hvaruppå ett naturligt målat grönskande träd sig visar. Hjelmkransen är vriden af silfver, svart och rödt, och löfvärket är i dagen af silfver samt i grunden rödt och svart, aldeles som detta vapen med sin rätta färgor här afmålat finnes.
Registrering: Riddarhuset, 2132 B
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...