Lagar om Sveriges flagga Lagstiftning

Lagar om Sveriges flagga

(SFS 1982:269 Utfärdad: 1982-04-29, Uppdaterad: t.o.m. SFS 1994:697)

1 § Sveriges flagga är blå med ett gult kors. Korset är vinkelrätt ställt mot flaggans kanter.

2 § Flaggan är tvärskuren eller tretungad.
Den tvärskurna flaggans höjd förhåller sig till dess längd som 10 till 16. På de inre fälten förhåller sig höjden till längden som 4 till 5 och på de yttre som 4 till 9.
Den tretungade flaggans höjd är hälften av dess längd, tungorna medräknade. De yttre fälten är, bortsett från tungorna, lika stora som de inre, och fältens höjd förhåller sig till deras längd som 4 till 5. De yttre tungornas ytterkanter bildar inte vinkel med flaggans över- eller underkant. Tungorna utgör förlängningar av de yttre fälten och korsarmen.
Korsarmarnas bredd motsvarar hälften av höjden på vart och ett av fälten.

3 § Flaggans färg är ljust mellanblå på fälten och guldgul på korset.
Närmare föreskrifter om färgnyanserna meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

4 § Statschefen och med dennes tillstånd andra medlemmar av det kungliga huset får använda tretungad flagga med eller utan stora eller lilla riksvapnet på ett vitt fält i korsets mitt.
Den tretungade flaggan används som örlogsflagga av Försvarsmakten och enligt föreskrifter som regeringen bestämmer av andra myndigheter som bedriver militär verksamhet. När en sådan flagga är befälstecken, markeras detta genom en särskild beteckning i övre inre fältet.
I övrigt används den tvärskurna flaggan.
Flaggan får inte i vidare mån än som följer av första och andra styckena förses med märken, bokstäver eller andra tecken. Lag (1994:697).

Förordning om allmänna flaggdagar

(SFS 1982:270 Utfärdad: 1982-04-29, Uppgift om senaste uppdatering saknas.)

Allmänna flaggdagar är:
nyårsdagen den 28 januari; Konungens namnsdag den 12 mars; Kronprinsessans namnsdag påskdagen den 30 april; Konungens födelsedag den 1 maj pingstdagen den 6 juni; Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag midsommardagen den 14 juli; Kronprinsessans födelsedag den 8 augusti; Drottningens namnsdag dag för val i hela riket till riksdagen den 24 oktober; FN-dagen den 6 november; Gustav Adolfsdagen den 10 december; Nobeldagen den 23 december; Drottningens födelsedag juldagen.

Förordning med riktlinjer för färgnyanserna i Sveriges flagga

(SFS 1983:826 Utfärdad: 1983-09-01, Uppgift om senaste uppdatering saknas.)

Den svenska flaggans färger, som enligt 3 § lagen (1982:269) om Sveriges flagga är ljust mellanblå på fälten och guldgul på korset, definieras på följande sätt enligt de beteckningar (Natural Colour System, NCS) som används i Svensk Standard SS 019100
den blå färgen 4055-R95B
den gula färgen 0580-Y10R.
Toleranserna i NCS-enheter skall för svarthet, för kulörthet och för kulörton vara mindre än k5 enheter.

Enligt de beteckningar (Commission Internationale de l’Eclairage, CIE) som används i Svensk Standard SS 019101 skall flaggans färger ha följande kromaticitetskoordinater, x och y, och ljusreflektansfaktorer, Y

Den blå färgen x = 0,189
y = 0,192
Y = 8,3 Den gula färgen x = 0,472
y = 0,465
Y = 64,4.

Ungefärliga toleranser i CIE-värden anges på följande sätt.
Den blå färgen:
Y = 6,2–10,4.

En yta i CIE-diagrammet given av fyra punkter x/y =
0,200/0,195
0,200/0,210
0,180/0,190 och
0,180/0,170.

Den gula färgen:
Y = 55–75.

En yta i CIE-diagrammet given av fyra punkter x/y =
0,490/0,460
0,470/0,480
0,455/0,465 och
0,475/0,445.

Vid färgbestämningen skall de metoder för bedömning och mätning som anges i Svensk Standard SS 019100 användas.

Förordning om användning av tretungad flagga
(SFS 1994:657 Utfärdad: 1994-05-19, Uppdaterad: t.o.m. SFS 1996:1478.)

1 § Den tretungade flaggan används som örlogsflagga, förutom av Försvarsmakten, av Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Försvarshögskolan, Försvarets radioanstalt och Statens försvarshistoriska museer. Förordning (1995:427).

2 § Försvarsmakten får meddela ytterligare föreskrifter om förande av örlogsflagga.

 

Läs mer på www.riksarkivet.se/heraldik