Lagstiftning

Sjöfartsverkets emblem

Kungörelse angående emblem och standert för Sjöfartsverket

Utfärdad: 1955-12-16, Upphävd: 1995-03-01 Uppgift om senaste uppdatering saknas.
Författningen är upphävd genom SFS 1995:158

Kungl. Maj:t har funnit gott att för sjöfartsverket fastställa

dels emblem, att utgöra sjöfartsverkets igenkänningstecken å tjänstefartyg, båtar och andra verkets tillhörigheter, vilka befinnas böra lämpligen förses med dylikt tecken, sålunda: ”Ett ankare med vidfästat tåg och däröver en femuddig, strålande stjärna, allt av guld, i ovalt eller runt, blått fält, omgivet av ett tåg av guld, hela emblemet krönt med kunglig krona av guld med rött foder och blå glob”;

dels ock standert, att föras å sjöfartsverkets tjänstefartyg och båtar vid dessas användning för verkets räkning i annan tjänst än lotsningstjänst, sålunda:

I tvåtungad, blå duk med grunda flikar samt övre och undre kanterna parallella ett ankare med vidfästat tåg och däröver en femuddig, strålande stjärna, allt gult.”