Svenska Vapenkollegiet

I Svenskt Vapenregister registreras heraldiska vapen för svenska privatpersoner och svenska juridiska personer. Registreringen omfattar sköld, hjälmtäcke och hjälmprydnad. Undantagna från registrering är vapen som syftar på staten eller statsmyndigheterna, kommunala vapen samt vapen som det görs gällande är adliga. Registrering förutsätter att vapnet anmäls till registret av någon som har rätt till vapnet.


Vapenkollegiet, ledamöter

Ordinarie ledamöter

 

Ordföranden Martin Sunnqvist är bosatt i Landskrona och har doktorsexamen i juridik (rättshistoria). Kandidatuppsatsen handlade om släktvapenrätten i Sverige, England och Tyskland och Martin kan därmed sägas vara en av Sveriges främsta experter på vapenrätt.
Han är dessutom ordförande i Societas heraldica scandinavica samt ledamot av redaktionen för Skandinavisk vapenrulla.
Tilldelades Svenska heraldiska föreningens förtjänstmedalj 2021.
Ledamot av vapenkollegiet 2007-
(ordförande 2007-)

 

Jesper Wasling är bosatt i Borås. Med magisterexamen på temat härolder och med flera heraldiska böcker på meritlistan är han en av Sverige främsta experter på vapenhistoria och teoretisk heraldik.
Driver även bloggen waslingmedia.se
Invald i Svenska heraldiska föreningens styrelse 1993 och har där varit sekreterare och redaktör. Numera webbredaktör.
Tilldelades Svenska heraldiska föreningens förtjänstmedalj 2017.
Ledamot av vapenkollegiet 2009-

 

Claus K. Berntsen är bosatt i Lund och verksam i styrelserna för såväl Svenska heraldiska föreningen som Societas heraldica scandinavica. Kandidatuppsatsen handlade om kyrkoheraldik och han är vår expert på just detta ämne.
Ledamot av vapenkollegiet 2014-
Kim Dohm-Hansen

Kim Dohm-Hansen

 

Kim Dohm-Hansen är bosatt i Helsingborg och jurist. Heraldisk konstnär och ansvarig för kollegiets vapenutföranden.
Tidigare ledamot av Svenska heraldiska föreningens styrelse.
Ledamot av vapenkollegiet 2015-
Martin Trägen är bosatt i Lund och Svenska heraldiska föreningen härold och har som sådan ett särskilt ansvar för föreningens vapenrulla. Expert på 1900-talets släktvapen.
Ledamot av vapenkollegiet 2014-

Göran Mörner är bosatt i Stockholm och riddarhusgenealog och en av Sveriges främsta experter på adelsheraldik.
Ordförande i Heraldiska samfundet.
Ledamot av vapenkollegiet 2017-
Björn Fridén är bosatt i Stockholm och verksam som heraldisk konstnär och delaktig i kollegiets vapenutföranden.
Ledamot av vapenkollegiet 2021-
 

Adjungerade ledamöter

Adjungerade ledamoten Ronny Andersen, f. 1979, är cand.mag. i historia och danska. Han är arkivarie och heraldisk konsulent vid det danska Rigsarkivet och kunglig vapenmålare i det danska ordenskapitlet. Han är också ledamot av Académie internationale d’héraldique.
Ledamot av vapenkollegiet 2007-
Adjungerade ledamoten Wilhelm Brummer, f. 1970, är fil.mag. i historia och heraldisk rådgivare, knuten till Mannerheim-museet och finska Riddarhuset. Han är associerad ledamot av Académie internationale d’héraldique.
Ledamot av vapenkollegiet 2007-
Adjungerade ledamoten Kaare Seeberg Sidselrud, f. 1963, är cand.mag. och rådgiver i norska Skatteetaten. Han är redaktör för Heraldisk tidsskrift, ordförande i Norska heraldiska föreningen och ledamot av Académie internationale d’héraldique. Han är även Fellow of the society of antiquaries of Scotland (FSAScot).
Ledamot av vapenkollegiet 2007-

Kollegiet tillsätts av Svenska heraldiska föreningens styrelse, men en av ledamöterna utses av Heraldiska samfundet. Svenska heraldiska föreningens styrelse utser även en av ledamöterna till kollegiets ordförande.

De adjungerade ledamöterna har adjungerats av Svenska vapenkollegiet och kontrollerar vapenansökningarna särskilt utifrån ett danskt, finskt respektive norskt heraldiskt perspektiv.

Detta är Svenskt vapenregister

Svenskt vapenregister är en del av Svenska heraldiska föreningen och drivs i samverkan med Svenska nationalkommittén för genealogi och heraldik och med delaktighet av Heraldiska samfundet. Svenska vapenkollegiet, som ansvarar för administration och drift av vapenregistret, är en arbetsgrupp inom Svenska heraldiska föreningen. Registreringen av vapen i Svenskt vapenregister påbörjades den 1 januari 2007.

I Svenskt vapenregister registreras heraldiska vapen för svenska privatpersoner och svenska juridiska personer. Registreringen omfattar sköld, hjälmtäcke och hjälmprydnad. Undantagna från registrering är vapen som syftar på staten eller statsmyndigheterna, kommunala vapen samt vapen som det görs gällande är adliga. Registrering förutsätter att vapnet anmäls till registret av någon som har rätt till vapnet.

Vapen som anmäls till registret granskas av Svenska vapenkollegiet. Granskningen avser:

  • Om vapnet är godtagbart utifrån god heraldisk sed.
  • Om vapnet är självständigt och således inte gör intrång i annans bättre rätt.

Kollegiets arbete koncentreras på de känneteckensbärande elementen i vapnen. Därför hålls rang- och värdighetstecken utanför registret, som alltså inte upptar några vapen med adliga attribut, kommunala vapen med murkronor etc. Kollegiet gör inte några anspråk på att förläna vapen eller ersätta antagarens beslut om att föra vapnet; vad kollegiet kan göra är bara att registrera vapnet som dokumentation för samtid och framtid.

Granskningsförfarandet

Ansökan kostar 300 kr i en engångsavgift. Blankett finns att hämta på www.svensktvapenregister.se
Beloppet är beräknat så att avgifterna ska täcka kostnaderna för administration av registret.

När en ansökan om registrering har kommit in till kollegiet, bedömer kollegiet om vapnet följer god heraldisk sed och är självständigt i förhållande till redan existerande vapen. Om så är fallet, blir vapnet preliminärt godkänt för registrering. Om det finns några oklarheter eller behov av justeringar tar kollegiet kontakt med sökanden för att diskutera vapnets utformning. Om kollegiet inte kan bifalla ansökan, meddelas ett motiverat avslag.

Ett vapen som preliminärt godkänts för registrering kungörs dels här, dels i Meddelanden från Svenska vapenkollegiet, en särskild sektion i tidskriften Vapenbilden (februari- och septembernumren). Kungörelsen innehåller blasonering av sköld, hjälmtäcke och hjälmprydnad, och åtföljs av en bild på vapnet. Bilderna tecknas i särskilda schabloner av konstnärer som kollegiet anlitar.

Sedan finns tid för den intresserade allmänheten att hjälpa till med granskningen. Vem som helst som upptäcker att kollegiet kungjort ett vapen som inte följer god heraldisk sed eller ett vapen som är för likt någon annans vapen bör underrätta kollegiet om detta inom den utsatta tiden. Svenska nationalkommittén för genealogi och heraldik avger alltid yttrande över de preliminärt godkända vapnen.

Om inga hinder finns, meddelar kollegiet ett slutligt godkännande. Kan vapnet inte godkännas, tar kollegiet kontakt med den som anmälde det. Om denne accepterar nödvändiga förändringar i vapnet leder detta till ett slutligt godkännande, men det förekommer också att vapnet återförs till förnyad granskning. Kollegiet kan också i detta skede meddela ett motiverat avslag.

Slutligt godkända vapen förs in i Svenskt vapenregister, vilket kungörs i Meddelanden från Svenska vapenkollegiet. Alla registrerade vapen finns här. Slutligen utfärdas ett vapenintyg till sökanden.

Vapnet registreras i en fysisk eller juridisk persons namn, men även andra som har rätt föra vapnet, t.ex. släktingar till den som registrerat det, kan ansöka om att få ett vapenintyg i eget namn. Sådan ansökan görs här och kostar 300 kr. I dessa fall omfattar granskningen endast sökandens rätt att föra vapnet.

Under rubriken Dokument finns statuter och arbetsordning, som reglerar Svenskt vapenregister och Svenska vapenkollegiets verksamhet.


Tidigare ledamöter i Svenska vapenkollegiet

Eric Bylander, f. 1973, bosatt i Uppsala och kandidatuppsatsen handlade om svensk kommunvapenrätt. Även Förste heraldiker i Svea provinsialloge.
Ledamot av vapenkollegiet 2007-2016.
Lars C. Stolt, f. 1932, bosatt i Stockholm och f.d. ordförande i Svenska exlibrisföreningen.
Tilldelades Svenska heraldiska föreningens förtjänstmedalj 2003.
Ledamot av vapenkollegiet 2007-2011.
Clara Nevéus, f. 1934, d 2017, statsheraldiker och fil. dr i historia. Hon har tillsammans med B. J. de Wærn givit ut Ny svensk vapenbok och därutöver uppsatser huvudsakligen i heraldiska och sigillografiska ämnen.
Tilldelades Svenska heraldiska föreningens förtjänstmedalj 2003.
Ledamot av vapenkollegiet 2007-2015.
Jens Christian Berlin, f. 1971, bosatt i Alingsås. Han är medlem av webbredaktionen för Societas heraldica scandinavica och har fungerat som Svenska  vapenkollegiets redaktör.
Ledamot av vapenkollegiet 2007-2015.
Vladimir Sagerlund, f. 1942, bosatt i Stockholm, och f.d. heraldisk konstnär vid Riksarkivet. Han har i den egenskapen nytecknat samtliga svenska landskaps- och kommunvapen till Riksarkivets heraldiska register och ett stort antal vapen åt olika myndigheter. Han har även tecknat vapen och monogram åt medlemmar av kungahuset.
Ledamot av vapenkollegiet 2007-2017