Svenskt vapenregister

Svenskt vapenregisterEn kvalitetsstämpel för ditt vapen

 

I Svenskt Vapenregister registreras heraldiska vapen för svenska privatpersoner och svenska juridiska personer. Registreringen omfattar sköld, hjälmtäcke och hjälmprydnad. Undantagna från registrering är vapen som syftar på staten eller statsmyndigheterna, kommunala vapen samt vapen som det görs gällande är adliga. Registrering förutsätter att vapnet anmäls till registret av någon som har rätt till vapnet.

Vapen som anmäls till registret granskas av Svenska Vapenkollegiet, vars granskning avser:
– Om vapnet är godtagbart utifrån god heraldisk sed.
– Om vapnet är självständigt och således inte gör intrång i annans bättre rätt.

Preliminärt godkända vapen kungörs här på hemsidan och i tidskriften Vapenbilden och allmänheten ges tid att inkomma med invändningar innan ett slutgiltigt godkännande prövas. Svenska Nationalkommittén för Genealogi och Heraldik bereds tillfälle att avge yttrande över de vapen som vapenkollegiet avser att slutligt godkänna. Slutligt godkända vapen förs in i Svenskt Vapenregister och ett registerintyg utfärdas till sökanden.

När en ansökan om registrering har kommit in till kollegiet kommer det att bedöma om vapnet följer god heraldisk sed och är självständigt i förhållande till redan existerande vapen. Om så är fallet, blir vapnet preliminärt godkänt för registrering. Annars tar kollegiet kontakt med sökanden för att diskutera de frågetecken som finns kring vapnet. Om Kollegiet inte kan godta ansökan, meddelas ett motiverat avslag.

Ett vapen som preliminärt godkänts för registrering kungörs i en särskild sektion i Svenska Heraldiska Föreningens tidskrift Vapenbilden (februari- och septembernumren) och här på hemsidan. Kungörelserna innehåller blasonering av vapenbild, hjälmtäcke och hjälmprydnad, och åtföljs av bild på vapnet.

Sedan finns tid för den intresserade allmänheten att hjälpa till med granskningen. Vem som helst som upptäcker att kollegiet kungjort ett vapen som inte följer god heraldisk sed eller ett vapen som är för likt någon annans vapen bör underrätta kollegiet om detta.

Om inga hinder finns, meddelar kollegiet ett slutligt godkännande. Det innebär att vapnet tas in i Svenskt Vapenregister. Detta kungörs kortfattat i Vapenbilden och här på hemsidan. Kan vapnet inte godkännas, tar kollegiet kontakt med den som anmälde det. Om denne gör förändringar i vapnet leder detta, om förutsättningarna är uppfyllda, till ett nytt preliminärt godkännande, en ny kungörelse och en ny allmän granskning. Om ingen justering görs kan kollegiet också i detta skede meddela ett motiverat avslag.

Vapenkollegiet utfärdar också registerintyg över i registret redan införda vapen, varvid granskningen endast omfattar sökandens rätt att föra vapnet.

Kollegiets arbete koncentreras på de sköld och hjälmprydnad. Rang- och värdighetstecken hålls utanför registret. Kollegiet gör inte några anspråk på att förläna vapen eller ersätta antagarens beslut om förande av vapnet; vad kollegiet kan göra är bara att registrera det som dokumentation för samtid och framtid. Vi är övertygade om att redan detta fyller ett reellt behov.

Den som har registrerat vapnet, och andra som har rätt att föra det, kan få intyg om vad som är registrerat.
Registrering (inklusive intyg) kostar 300 kr och priset är detsamma för registerintyg över redan registrerade vapen. Beloppet är beräknat så att det täcker kostnaderna för kungörelser, registerintyg och administration av registret.

 

Kontakta Svenskt Vapenregister

c/o Martin Sunnqvist
Hantverkaregatan 9 D
261 51 Landskrona
E-post: martin@heraldik.se
Hemsida: www.svensktvapenregister.se