Guide till heraldiknorden

En sammanställning av de heraldiska institutioner som finns och verkar i Norden.

Norden

Societas Heraldica Scandinavica eller Heraldiska sällskapet

Nordisk förening som ger ut Heraldisk Tidsskrift och arrangerar den nordiska heraldikkonferensen. Ger även ut Skandinavisk Vapenrulla, SVR.

Adress: ordf. Martin Sunnqvist
Örjagården, Örja byväg 11A
SE-261 51 Landskrona

E-post: sekretariat@heraldik.org

www.heraldik.org

Lokalavdelningar:

Runt om i Norden finns lokalavdelningar som samordnar intresset för heraldik på plats.

Dansk Heraldisk Selskap
Göteborgs Heraldiska Sällskap
Societas Heraldica Islandica
Societas Heraldica Nidarosiensis
Societas Heraldica Lundensis
Societas Heraldica Upsaliensis

Skandinavisk Vapenrulla

Stiftelsen Skandinavisk Vapenrulla har upphört och verksamheten ingår numera i Societas Heraldica
Scandinavica. SVR publicerar vapen från de nordiska länderna efter granskning.

Adress: red. Ronny Andersen,
Amalienborg slots-plads 7E,
DK-1257 København K

E-post: andersen@heraldik.org

www.heraldik.org/svr

Sverige

Försvarets Traditionsnämnd

Rådgivande organ åt Försvarsmakten i heraldiska frågor.

Adress: att. Urban Schwalbe, SFHM
Box 140 95,
SE-104 41 Stockholm

E-post: tradn@sfhm.se

www.sfhm.se

Heraldiska nämnden

Svenska statens rådgivande organ i vissa heraldiska ärenden rörande statliga och kommunala vapen.

Kontakt: Statsheraldikern

www.riksarkivet.se/heraldik

Heraldiska Samfundet

Slutet sällskap för aktiva heraldiker.

Adress: c/o sekr. Magnus Bäckmark

E-post: magnus@heraldik.se

Ointroducerad Adels förening

Öppen för medlemmar i adelsätter i Sverige. Ger ut Ointroducerad adelskalender.

E-post: styrelsen@oaf.se

www.oaf.se

Riddarhuset i Sverige

Samlar svenska adeln och ger ut Adelskalendern.

Adress: Box 2022
SE-103 11 Stockholm

E-post: kansli@riddarhuset.se

www.riddarhuset.se

Svenskt Vapenregister

Granskning och registrering av svenska vapen för personer, släkter och organisationer. Registret administreras av Svenska vapenkollegiet som granskar samtliga vapen.

Kontakt: Martin Sunnqvist

Örjagården, Örja byväg 11A
SE-261 51 Landskrona

E-post: svk@heraldik.se

www.svensktvapenregister.se

Sju Härolder

Sällskap för främjandet av heraldik inom främst Boråsregionen.

Kontakt: Thomas Falk

E-post: heraldik@telia.com

www.facebook.com/sevenheralds

Göteborgs Heraldiska Sällskap

Lokalavdelning inom SHS med bas i Göteborg.

Kontakt: ordf. Jens Christian Berlin

E-post: ghs@heraldik.org

www.heraldik.org/ghs

Societas Heraldica Lundensis

Lokalavdelning inom SHS med bas i Lund

Kontakt: sekr. Claus K. Berntsen
E-post: claus@heraldik.se

www.heraldik.org/shl

Societas Heraldica Upsalensis

Lokalavdelning inom SHS med bas i Uppsala.

Kontakt: ordf. Eric Bylander

E-post: eric@heraldik.org

Statsheraldikern vid Riksarkivet

Handlägger ärenden rörande statliga och kommunala vapen och är föredragande i Heraldiska nämnden.

Kontakt: att. Henrik Klackenberg,
Riksarkivet
Box 125 41
SE-102 29 Stockholm

E-post: henrik.klackenberg@riksarkivet.se

www.riksarkivet.se/heraldik

Svenska Exlibrisföreningen

Förening för exlibrisintresserade.

Kontakt: c/o Reichenberg
Kevingeringen 83,
SE-182 50 Danderyd

E-post: olle.reichenberg@danderyd.se

www.svenskaexlibrisforeningen.se

Svenska Heraldiska Föreningen

Förening för heraldikintresserade i Sverige. Ger ut Vapenbilden, driver heraldik.se, databasen Källan (heraldik.nu) och publicerar en skriftserie. SHF är även ansvarig för forumet Heraldica och för Svenskt
vapenregister.

Kontakt: ordf. Henric Åsklund

Ekoxevägen 9
SE-247 35 Södra Sandby

E-post: henric@heraldik.se

www.heraldik.se

Svenska Nationalkommittén för Genealogi och Heraldik

SNGH står under Kungl. Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens tillsyn och är ett forum för internationell samordning rörande genealogiska, heraldiska och ordensrelaterade frågor.

Kontakt: ordf. Leif Törnquist
Adress: Storhagenvägen 4
SE-184 33 Åkersberga

E-post: ltq@bredband.net

Danmark

Dansk Heraldisk Selskab

DHS är en dansk förening som ordnar sammankomster för heraldiskt intresserade i Danmark. Fungerar även som lokalavdelning inom Societas Heraldica Scandinavica.

Kontakt: ordf Peter Kurrild-Klitgaard

E-post: kurrild-klitgaard@heraldik.org

www.heraldik.org/dhs

Ordenskapitlet i Danmark

Danmarks officiella ordenskapitel .

Adress: Det Gule Palæ
Amaliegade 18
DK-1256 København K

www.kongehuset.dk

Rigsarkivets Heraldiske Sagsbehandler

Danska statens rådgivande instans för offentliga vapen.

Adress: att. Andersen, Rigsarkivet,
Rigsdagsgården 9,
DK-1218 København K

E-post: andersen@heraldik.org

www.sa.dk

Dansk Adelsforening

Öppen för medlemmar i danska adelsätter: Ger ut Danmarks Adels Aarbog.

Adress: c/o Henrik baron Wedell Wedellsborg
Bruun & Hjejle, Nørregade 21
DK-1165 København K

E-post: ww@bruunhjejle.dk

www.adelsforeningen.dk

Finland

Krigsmuséet

Mauritzgatan 1,

FI-00170 Helsingfors

E-post: liisa.kontiainen@mil.fi

www.mpkk.fi/se

Heraldiska Sällskapet i Finland
(Suomen Heraldinen Seura)

Registrerar personvapen och ger ut tidskriften Hopealeijona.

Adress: PL 48,
FI-00101 Helsingfors

E-post: anton.eskola@helsinki.fi

www.heraldica.fi (finska)
www.heraldica.fi/etusivut_r/ruotsi.htm (svenska)

Riddarhuset i Finland

Samlar finska adeln och ger ut Adelskalendern.

Adress: Riddaregatan 1
FI-00170 Helsingfors

E-post: kansli@riddarhuset.fi

www.riddarhuset.fi

Riksarkivets Heraldiska Nämnd

Heraldiska nämnden är finska statens övervakande och rådgivande instans för offentliga vapen.

Adress: att. Strömberg, Riksarkivet
Fredsgatan 17,
FI-00170 Helsingfors

E-post: john.stromberg@narc.fi

www.arkisto.fi/se/palvelut/heraldiset-palvelut

Collegium Heraldicum Fennicum

Slutet finskt sällskap för aktiva heraldiker.

Kontakt: ordf. Wilhelm Brummer
E-post: wilhelm@debrummer.net

Försvarsmaktens Heraldiker

Sakkunnig om finska försvarsmaktens heraldik.

Adress: att. Liisa Kontiainen

Norge

Forsvarssjefens Heraldiske Rådgiver

Ombesörjer norska försvarsmaktens heraldik.

Adress: att. Jan Eide,
Forsvarets mediesenter
Oslo Mil/Akershus,
NO-0015 Oslo

E-post: janeide@fms.mil.no

Norsk Heraldisk Forening

Arrangerar föredrag och utflykter samt ger ut tidningen Våpenbrevet.

Adress: ordf. Kaare Seeberg Sidselrud
Granebakken 9
NO-1284 Oslo

E-post: formann@heraldikk.no

www.heraldikk.no

Rogaland Lokalavdeling

Adress: Henrik Lunde
Marieroparken 5,
NO-4017 Stavanger

Statens och Kungahusets heraldik

Norska statens övervakande & rådgivande instanser för offentliga vapen.

Adress: att. Lars Løberg
Diplomatseksjonen, Utenriksdep.
Postboks 8114 Dep, NO-0032 Oslo

E-post: lars.loberg@mfa.no

www.regjeringen.no

Kommunal och länskom. heraldik

Adress: Riksarkivet
Postboks 4013, Ullevål Stadion,
NO-0806 Oslo

www.arkivverket.no

Societas Heraldica Nidarosiensis

Lokalavdelning inom SHS med bas i Trondheim.

Kontakt: Harald Nissen

E-post: harald.nissen@ub.ntnu.no

Island

Societas Heraldica Islandica

Förening för heraldikintresserade på Island. Fungerar även som lokalavdelning inom SHS.

Kontakt: ordf. Halldór Baldursson