Guide till heraldiknorden

Här kommer en sammanställning av de heraldiska institutioner som finns och verkar i Norden.

Norden

Societas heraldica Scandinavica eller Heraldiska sällskapet

Nordisk förening som ger ut Heraldisk tidsskrift och arrangerar den nordiska heraldikkonferensen. Ger även ut Skandinavisk vapenrulla, SVR.

Adress: ordf. Martin Sunnqvist
Örjagården, Örja byväg 11A
SE-261 51 Landskrona

Lokalavdelningar:

Runt om i Norden finns lokalavdelningar som samordnar intresset för heraldik på plats.

  • Dansk heraldisk selskap
  • Göteborgs heraldiska sällskap
  • Societas heraldica Islandica
  • Societas heraldica Nidarosiensis
  • Societas heraldica Lundensis
  • Societas heraldica Upsaliensis

Skandinavisk Vapenrulla

Stiftelsen Skandinavisk vapenrulla har upphört och verksamheten ingår numera i Societas heraldica
Scandinavica. SVR publicerar vapen från de nordiska länderna efter granskning.

Adress: red. Ronny Andersen,
Amalienborg slots-plads 7E,
DK-1257 København K

Sverige

Försvarets Traditionsnämnd

Rådgivande organ åt Försvarsmakten i heraldiska frågor.

Adress: att. Urban Schwalbe, SFHM
Box 140 95,
SE-104 41 Stockholm

Heraldiska nämnden

Svenska statens rådgivande organ i vissa heraldiska ärenden rörande statliga och kommunala vapen.

Heraldiska samfundet

Tidigare ett heraldiskt sällskap, främst verksamt i Stockholm. Från 2022 en fristående del av Svenska heraldiska föreningen. Kontakta Elias Sonnek för mer information.

 

Ointroducerad adels förening

Öppen för medlemmar i adelsätter i Sverige. Ger ut Ointroducerad adelskalender.

 

Riddarhuset i Sverige

Samlar svenska adeln och ger ut Adelskalendern.

Adress: Box 2022
SE-103 11 Stockholm

 

Svenskt vapenregister

Granskning och registrering av svenska vapen för personer, släkter och organisationer. Registret administreras av Svenska vapenkollegiet som granskar samtliga vapen. Och det är en sektion inom Svenska heraldiska föreningen

Kontakt: Martin Sunnqvist

Örjagården, Örja byväg 11A
SE-261 51 Landskrona

 

Borås heraldiska förening/Sju härolder

Sällskap för främjandet av heraldik inom främst Boråsregionen. Lokalavdelning till de flesta, vänförening till övriga.

Kontakt: Jesper Wasling

 

Göteborgs heraldiska sällskap

Lokalavdelning inom SHS med bas i Göteborg.

Kontakt: ordf. Jens Christian Berlin

E-post: ghs@heraldik.org

www.heraldik.org/ghs

 

Societas Heraldica Lundensis

Lokalavdelning inom SHS med bas i Lund

Kontakt: sekr. Claus K. Berntsen
E-post: claus@heraldik.se

www.heraldik.org/shl

 

Societas Heraldica Upsalensis

Lokalavdelning inom SHS med bas i Uppsala.

Kontakt: ordf. Eric Bylander
E-post: eric@heraldik.org

 

Statsheraldikern vid Riksarkivet

Handlägger ärenden rörande statliga och kommunala vapen och är föredragande i Heraldiska nämnden.

Kontakt: att. Davor Zovko,
Riksarkivet
Box 125 41
SE-102 29 Stockholm

E-post: davor.zovko@riksarkivet.se
www.riksarkivet.se/heraldik

 

Svenska Exlibrisföreningen

Förening för exlibrisintresserade.

Kontakt: c/o Reichenberg
Kevingeringen 83,
SE-182 50 Danderyd

E-post: olle.reichenberg@danderyd.se
www.svenskaexlibrisforeningen.se

 

Svenska Heraldiska Föreningen

Förening för heraldikintresserade i Sverige. Ger ut Vapenbilden, driver heraldik.se, databasen Källan (heraldik.nu) och publicerar en skriftserie. SHF är även ansvarig för forumet Heraldica och för Svenskt
vapenregister.

Kontakt: ordf. Henric Åsklund

Ekoxevägen 9
SE-247 35 Södra Sandby

E-post: henric@heraldik.se
www.heraldik.se

 

Svenska nationalkommittén för genealogi och heraldik

SNGH står under Kungl. Kungliga vitterhets historie och antikvitets akademiens tillsyn och är ett forum för internationell samordning rörande genealogiska, heraldiska och ordensrelaterade frågor.

Kontakt: ordf. Leif Törnquist
Adress: Storhagenvägen 4
SE-184 33 Åkersberga

 

Danmark

Dansk heraldisk selskab

DHS är en dansk förening som ordnar sammankomster för heraldiskt intresserade i Danmark. Fungerar även som lokalavdelning inom Societas heraldica Scandinavica.

Kontakt: ordf Peter Kurrild-Klitgaard

 

Ordenskapitlet i Danmark

Danmarks officiella ordenskapitel, dvs ansvarig för de danska statsordnarna.

Adress: Det Gule Palæ
Amaliegade 18
DK-1256 København K

 

Rigsarkivets heraldiske sagsbehandler

Danska statens rådgivande instans för offentliga vapen.

Adress: att. Andersen, Rigsarkivet,
Rigsdagsgården 9,
DK-1218 København K

 

Dansk adelsforening

Öppen för medlemmar i danska adelsätter: Ger ut Danmarks adels aarbog.

Adress: c/o Henrik baron Wedell Wedellsborg
Bruun & Hjejle, Nørregade 21
DK-1165 København K

 

Finland

Krigsmuséet

Mauritzgatan 1,

FI-00170 Helsingfors

 

Heraldiska sällskapet i Finland
(Suomen heraldinen seura)

Registrerar personvapen och ger ut tidskriften Hopealeijona.

Adress: PL 48,
FI-00101 Helsingfors

Riddarhuset i Finland

Samlar finska adeln och ger ut Adelskalendern.

Adress: Riddaregatan 1
FI-00170 Helsingfors

E-post: kansli@riddarhuset.fi

www.riddarhuset.fi

 

Riksarkivets heraldiska nämnd

Heraldiska nämnden är finska statens övervakande och rådgivande instans för offentliga vapen.

Adress: att. John Strömberg, Riksarkivet
Fredsgatan 17,
FI-00170 Helsingfors

 

Collegium heraldicum Fennicum

Slutet finskt sällskap för aktiva heraldiker.

Kontakt: ordf. Wilhelm Brummer

 

Försvarsmaktens Heraldiker

Sakkunnig om finska försvarsmaktens heraldik.

Adress: att. Liisa Kontiainen

 

Norge

Forsvarssjefens geraldiske rådgiver

Ombesörjer norska försvarsmaktens heraldik.

Adress: att. Jan Eide,
Forsvarets mediesenter
Oslo Mil/Akershus,
NO-0015 Oslo

 

Norsk heraldisk forening

Arrangerar föredrag och utflykter samt ger ut tidningen Våpenbrevet.

Adress: ordf. Kaare Seeberg Sidselrud
Granebakken 9
NO-1284 Oslo

Rogaland lokalavdeling

Adress: Henrik Lunde
Marieroparken 5,
NO-4017 Stavanger

 

Statens och kungahusets heraldik

Norska statens övervakande & rådgivande instanser för offentliga vapen.

Adress: att. Lars Løberg
Diplomatseksjonen, Utenriksdep.
Postboks 8114 Dep, NO-0032 Oslo

 

Kommunal och länskom. heraldik

Adress: Riksarkivet
Postboks 4013, Ullevål Stadion,
NO-0806 Oslo

 

Societas heraldica Nidarosiensis

Lokalavdelning inom SHS med bas i Trondheim.

Kontakt: Harald Nissen

 

Island

Societas heraldica Islandica

Förening för heraldikintresserade på Island. Fungerar även som lokalavdelning inom SHS.

Kontakt: ordf. Halldór Baldursson