Stadgar

Dessa stadgar antogs vid årsmötet i Göteborg den 23 mars 2003 och reviderades 2008-03-29. De ersätter de stadgar som antogs 1995-03-25, reviderade 1997-03-22 och 2001-03-25.

§ 1 Firma
Föreningens firma är Svenska Heraldiska Föreningen. Föreningen är en ideell sammanslutning.

§ 2 Vapen
Föreningens vapen är:

Sköld: I fält av guld tre blå sköldar ställda två över en, vardera belagd med en öppen krona av guld.

Blått hjälmtäcke fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld hållande en blå häroldsstav.

§ 3 Ändamål
Föreningens syfte är:

 • att främja intresset för heraldik och forskning i ämnet
 • att genom publikationer, föreläsningar, samverkan med andra verksamma krafter med heraldiska intressen och på annat sätt fördjupa och förmedla kunskap inom området.

§ 4 Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskild eller juridisk person.

Medlem betalar årsavgift enligt regler och med belopp som årligen fastställs av föreningsstämman.

Medlem som gjort förtjänstfulla insatser i föreningens anda kan, efter beslut på föreningsstämma, kallas som hedersmedlem.

§ 5 Styrelse – säte
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Göteborgs kommun.

§ 6 Styrelse – förvaltning
Det åligger styrelsen:

 • att förvalta föreningens tillgångar,
 • att föra redovisning över föreningens räkenskaper och
 • att föra förteckning över föreningens medlemmar.

§ 7 Styrelse – sammansättning
Styrelsen skall bestå av minst fem och högst nio ledamöter, samt högst tre suppleanter.

§ 8    Styrelse – val, mandattid
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.

Stämman utser ordförande, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Mandattiden är ett år.

§ 9 Styrelse – sammanträde
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller när minst tre av styrelsens ledamöter hos ordföranden begär sammanträde.

Kallelse med föredragningslista skall utgå minst sju dagar före sammanträdet.

§ 10 Styrelse – beslutförhet
Styrelsen är beslutför när ordförande eller vice ordförande samt minst hälften av styrelsens totala antal ledamöter deltar i mötet.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

§ 11 Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av den eller dem som styrelsen utser.

§ 12 Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod är kalenderår. Styrelsen skall senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

§ 13 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och en suppleant.

Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast sju dagar före ordinarie föreningsstämma.

§ 14 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålles varje år senast den 31:e mars.

Extra föreningsstämma hålles, när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta i skrivelse till styrelsen. Av begäran skall framgå de ärenden som medlemmarna vill ha behandlade.

§ 15 Föreningsstämma – kallelse
Kallelse till föreningsstämma skall utfärdas av styrelsen senast två veckor före stämman.

§ 16 Föreningsstämma – motioner
Motioner, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall inlämnas till styrelsen senast den 31:e januari.

§ 17 Föreningsstämma  – föredragningslista
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

 • Val av ordförande för stämman.
 • Anmälan av styrelsens val av sekreterare.
 • Val av justeringsmän.
 • Godkännande av kallelse.
 • Styrelsens och revisorernas berättelser.
 • Ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
 • Fastställande av medlemsavgift.
 • Val av ordförande i föreningen.
 • Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
 • Val av revisorer och suppleant.
 • Fråga om val av valberedning.
 • Övriga ärenden.

Vid extra föreningsstämma får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

§ 18 Ändring av stadgar
Beslut om ändring av dessa stadgar, och om föreningens trädande i likvidation, fattas på två på varandra följande stämmor, varav minst en skall vara ordinarie föreningsstämma.

Beslutet skall, för att vara gällande, på den senare stämman ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.

§ 19 Upplösning     
Om föreningen upplöses skall föreningens tillgångar tillfalla annan sammanslutning, för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.