Svenska officiella och halvofficiella medaljer

Svenska officiella och halvofficiella medaljer

Medaljer (fr médaille, till lat metallum ’metall’) ofta runda, ibland fyrkantiga (plaketter) eller ovala, myntliknande metallstycken, vanligen av guld (GM), silver (SM) eller brons (BM), som utdelas i form av minnespenningar eller belöningsmedaljer avsedda att bäras. Minnespenningen har på åtsidan (aversen) ett porträtt av den som avses och vanligen på frånsidan (reversen) något slags allegorisk framställning eller emblem.

Vetenskapen om medaljer räknas till numismatiken, och de stora medaljsamlingarna finns på de offentliga myntkabinetten. På biblioteken hittas medaljböckerna under signum Kyh, historiska hjälpvetenskaper. Bland svenska medaljer till minne av personer eller historiska händelser kan nämnas Svenska akademiens årliga minnespenning över en framstående svensk. Här nedan tas belöningsmedaljer avsedda att bäras upp, samt belöningstecken avsedda att bäras utom (ordenstecknen som redovisas under riddarordnarna). Med ”tecken” (eng. ”decoration”) menas det som varken kan klassas som ordenstecken eller medalj. Det kan ex. ha korsform som ordenstecknen men sakna emaljinläggningar.

Hur uttrycker man medaljinnehavet på ett riktigt sätt?

Först kommer alltid själva namnet på medaljen, sedan valören (GM/SM/BM), därefter storleken, om medaljen bärs i kedja eller i band och slutligen om medaljen utdelats med briljanter. T ex

H M Konungens medalj i guld av 12 storleken i serafimerordens band (Kong:sGM12mserafb)

Eftersom just H M Konungens medalj finns i så många olika varianter behövs alla tillägg för att klargöra vilken variant det handlar om. Om en medalj bara utdelas i en valör, en storlek och med ett band brukar man högst skriva vilken valör medaljen har, men även detta kan hoppas över.

Upphängning

Alla medaljer som är avsedda att bäras har en kedja eller ett medaljband fästat vid medaljen. Det är alltid den högsta värdigheten av en medalj som bärs i kedja, det ska påminna om riddarordnarnas kedjor för den högsta graden. Annars bärs medaljerna i vattrade sidenband. För att se medaljband till svenska och utländska ordnar och medaljer finns en utmärkt sida här!

Storlekar

”Medaljer präglas fortfarande i vissa storlekar enligt en av numismatikern kanslirådet Carl Reinhold Berch (f. 1706, d. 1777) upprättad, i 26 storlekar graderad skala: ”Mensura magnitudinis Nummorum”, publicerad i hans ”Beskrifning öfwer Swenska Mynt och Kongl. Skåde-Penningar – – – Uppsala 1773. Enär ingen svensk belöningsmedalj präglas i större dimension än 18:de storleken enligt Berch, upptas i nedanstående tabell endast 18:de till och med 1:a storleken angivna i millimeter. Numera mäter den s.k. 8:e storleken blott 31 mm och motsvarar således 7½ storleken enligt Berchs skala.

18:de storleken = 56 mm.
17:de storleken = 54,5 mm.
16:de storleken = 53 mm.
15:de storleken = 51,5 mm.
14:de storleken = 49 mm.
13:de storleken = 45,5 mm.
12:e storleken = 43 mm.
11:e storleken = 41 mm.
10:de storleken = 39 mm.
9:de storleken = 35,5 mm.
8½ storleken = 34 mm.
8:de storleken = 33 mm.
7½ storleken = 31 mm.
7:de storleken = 30 mm.
6:e storleken = 27,5 mm.
5:e storleken = 24 mm.
4:de storleken = 20,5 mm.
3:de storleken = 18,5 mm.
2:a storleken = 16,5 mm.
1:a storleken = 14 mm.” (1)

Tilläggsförkortningar
mkedjaobr – kedja och briljanter
mkedja – kedja
mserafb – serafimerordens band
mhb – högblått band

Alla svenska officiella och halvofficiella svenska medaljer indelas liksom de officiella riddarordnarna och den halvofficiella orden i ett antal grupper, som avgör den inbördes ordningen när man bär medaljerna. Till de officiella grupperna räknas grupperna A-I, d.v.s. de är förlänade av officiella statliga organ. Grupperna K- räknas som halvofficiella. Gå till sidan om ordens- och medaljkutym om du vill se direkt i vilken inbördes ordning de olika medaljerna skall bäras.

Grupp A Kungl. Serafimerorden

Till denna grupp hörde Serafimermedaljen före 1974; numera grupp D

Grupp B Krigsdekorationer

För tapperhet i fält i guld (GMtf, 1789): utdelad till svenska krigsmän som deltagit i utländska krig, senast 1915. Medaljband i gult och blått.
För tapperhet till sjöss i guld (GMts, 1789): från 1814 utdelade till svenska krigsmän som deltagit i utländska krig. Medaljband i gult och blått.
För tapperhet i fält i silver (SMtf, 1789)
För tapperhet till sjöss i silver (SMts, 1789)

Grupp C Kungl. Minnestecken

*Konung Gustav V:s Jubileumstecken med anledning av 70-årsdagen (GV:sJmt, 1928),
*Konung Gustav V:s Jubileumstecken med anledning av 90-årsdagen (GV:sJmtII, 1948),
*Minnestecken med anledning av Gustav V:s frånfälle (GV:sMt, 1951),
*Konung Gustaf VI Adolfs minnesmedalj med anledning av 85-årsdagen (GVIA:sMM, 1967),
Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken med anledning av 50-årsdagen (CXVIG:sJmt, 1996),

Grupp D I hovprotokollet förlänade Kungl. Medaljer (ordningen sinsemellan beslutad 1978)

Serafimermedaljen (SerafGM, 1748, före 1975 ordensmedalj placerad i grupp A), i kedja avsedd att bäras på bröstet: utdelas till den som genom humanitär eller samhällsgagnande gärning gjort sig synnerligen förtjänt.
H M Konungens medalj i guld av 12 storleken i kedja av guld (förgyllt silver) och briljanter (Kong:sGM12mkedjaobr, 1860-talet): tidigare benämnd Hovmedaljen, utdelas till hov- och slottspersonal för lång och trogen tjänst, dessutom som särskild utmärkelse till enskild person. Läs ett exempel här.
H M Konungens medalj i guld av 12 storleken i kedja av guld (förgyllt silver) (Kong:sGM12mkedja)
H M Konungens medalj i guld (förgyllt silver) av 12 storleken i Serafimerordens band (Kong:sGM12mserafb)
*H M Konungens medalj i guld av 8 storleken i halsband (Kong:sGM8mhb), högblått band,
H M Konungens medalj i guld (förgyllt silver) av 8 storleken (Kong:sGM8), högblått band
H M Konungens medalj i guld av 5 storleken (Kong:sGM5), högblått band*
H M Konungens medalj i silver av 8 storleken (Kong:sSM), högblått band
Medaljen Litteris et Artibus (GMleta, 1853), högblått band (i särskilda fall serafimerblått band): ’för vetenskap och konst’, utdelas främst till konstnärer inom scenens och musikens värld men även till vetenskapsmän.
Prins Eugen-medaljen (EugGM, 1945), band kluvet i vitt, gult och vitt med blå kanter: utdelas för framstående konstnärlig gärning.
Prins Carl-medaljen (CarlGM, 1946), band kluvet i vitt, gult och vitt med röda kanter: utdelas för framstående nationell eller internationell verksamhet på det humanitära området.

Grupp E De kungl. svenska riddarordnarna

Grupp F Ordensmedaljer

Serafimermedaljen, se grupp D
Svärdsmedaljen, se grupp E
Nordstjärnemedaljen, se grupp E
Vasamedaljen, se grupp E

Grupp G Av regeringen utdelade kungl. medaljer

Illis quorum meruere labores (GMiq, 1785): ’åt dem vilkas arbete gjort dem därav förtjänta’, utdelas för framstående kulturellt, socialt eller konstnärligt arbete. Medaljband i Serafimerordens färger. Läs ett exempel här.
För nit och redlighet i rikets tjänst (GMnor, 1803): utdelas för minst 30 år i statlig tjänst (25 år för dem som går i pension). Läs ett exempel här.
Sui memores alios fecere merendo (1805): ’åt dem som genom välgärningar befästat sitt minne hos andra’, utdelas till utländska medborgare som motsvarighet medaljen ”För berömliga gärningar”.
För berömliga gärningar (GM/SMbg, 1832): utdelas för räddningsbragder o d. Läs ett exempel här.
För medborgerlig förtjänst (GMmf, 1832): utdelas för långvariga och förtjänstfulla insatser i framför allt det kommunala och praktiska livet.
Svärdsmedaljen (SvSM, 1850): tilldelades företrädesvis underofficerare och manskap.
För långvarig och trogen tjänst (GMlttj, 1884).
Vasamedaljen (VGM/SM, 1895): utdelades främst till polisbefäl, lägre militärbefäl samt departementsskrivare.
För omsorgsfull renvård/ Buorre reinuhimmest (GM/SMrenv, 1897).
För förtjänster om utrikesförvaltningen (GMutr, 1976).
Nordstjärnemedaljen (NOGM, 1986).
Halvofficiella svenska belöningsmedaljer
Många organisationer och stiftelser har instiftat egna medaljer, bl a Pro Patria, Patriotiska sällskapet, och Carnegiestiftelsen. Bland vetenskapliga medaljer märks Nobelmedaljen, Vegamedaljen och Polhemspriset. Gemensamt för halvofficiella svenska belöningsmedaljer är att de har konungens porträtt med hans majestäts tillstånd.

 

Litteratur:

Areen, E. De nordiska ländernas officiella belöningsmedaljer, Stockholm 1938
Hieronymussen, P. O. m.fl. Europæiske ordner i farver, Politikens förlag, Köpenhamn 1966
Löwenhielm, F. Svenska ordnar och medaljer, Atlantis, Stockholm 1987 (2 uppl 1998)
Uniformsreglemente för försvarsmakten – Utmärkelser (M7756-780081), Försvarsmakten 1996

 

Jonas Arnell