Recension: Svensk Wapen-cd

Svensk Wapen-cd

Författare: Jonas Hjelm & Olle E Johansson

Titel: Svensk Wapen-cd, Svenska grefliga och friherrliga ätters vapen utgifven av August Wilhelm Stiernstedt (1812–80), Ridders-och Adelsmän utgifven av Carl Arvid Klingspor (1829–1903).
Förlag: Hjelms förlag, Adelsvapen.com

 

Heraldikk i et medium for vår tid.

Som en følge av den tekniske utvikling innen billedbehandling, har en ny epoke begyndt i forhold til bildegjengivelse også i heraldisk sammenheng. Tidligere har man kunnet se eksempler på dataredigerede våpen og segl i artikler og bøker, men dette er et av de absolutt første vellykkede eksempler på å benytte CD-ROM og moderne teknologi i heraldiske utgivelser. Det som gjør dette arbeidet særlig spesielt og verdifullt er det faktum at det her dreier seg om hva man med litt velvilje kan kalle kildeutgaver.

Farver kan lure en scanner
Så godt som alle slekter på Riddarhuset, både nulevende og utdødde kan gjenfinnes her. Dette er et imponerende stykke arbeid på flere felt. For det første har man den tekniske siden med billedbehandling, innscanning av de originale kolorerte våpentegningene som i seg selv står for flere betydelige utfordringer. Spesielt farvene gull og sølv har en tendens til å anta andre nyanser over tid, samtidig som de er farver som lettere enn andre farver kan ”lure” en scanners farvegjengivelse. I tillegg kommer det forhold at papir over lengre tid, særlig når det dreier seg om godt over 100 år, kan anta forskjellige sjatteringer og særlig når man får rødaktige eller brunrøde bunnfarver medfører dette lett et farvestikk i gjengivelsen.
Illustrasjonen nedenfor viser hvor stor forskjellen på det innscannede råmaterialet og det ferdig redigerte resultatet er.
Entusiastene bak denne utgivelsen har mestret denne oppgaven utmerket, og har gjennom dette gitt svenske, nordiske og øvrige heraldikere og genealoger, men ikke minst historikere og kunsthistorikere et meget nyttig hjelpemiddel og arbeidsredskap. For dette fortjener initiativtagerne til Svensk Wapencd en stor takk. Videre har det nitide arbeidet med å få tinkturene frem i rike valører gitt almenheten tilgang til et verk som av naturlige grunner kan være vanskelig tilgjengelig, på en helt ny måte. Man kan si at dette er med på å føre heraldikken inn i det 3. millenium.

Bøker og bilder på CD-ROM har eksistert i noen år, men den økte tilgangen på viktig kildemateriale som dette åpner for, er et første skritt mot at vanskelig tilgjengelige kilder blir lettere tilgjengelig for forskere og interesserte innen mange disipliner.

Tre våpen mangler
Når det gjelder selve CD-ROMens oppsett finner denne anmelder at man har lykkes i å kombinere den kronologiske og alfabetiske metode på en ypperlig måte. I introduksjonen får vi vite at det er tre våpen som mangler da de så langt ikke har blitt funnet i en kolorert utgave i de våpenbøkene som ligger til grunn for arbeidet. Det er å håpe at disse tre manglende våpen snart finnes i en kolorert utgave for å kunne komplettere arbeidet. Forøvrig er det en nytelse å bla seg igjennom den kronologiske oversikten, og la disse eksemplene gi en smakebit på bilder.

Det er å håpe at dette pilotprosjektet får den suksess det fortjener. Ikke minst fordi en rekke utfordringer ligger i kø og venter på at noen tar fatt i dem med tanke på utgivelser i bl.a. dette format. På hjemmesiden adelsvapen.com kan man finne eksempler på svensk middel-alderheraldikk i farver, med utgangspunkt i fil.dr. Jan Ranekes tre-binds verk med strektegninger (Svenska medeltidsvapen I–III), se Ill. 3. Denne smakebiten er noe ihvertfall denne anmelder håper med tiden vil utvikle seg til en presentasjon av svensk middelalder-heraldikk i farver så langt kildematerialet muliggjør dette, selvsagt er det en rekke våpen som kun er kjent fra seglavtrykk hvor det er en umulig oppgave å finne de rette tinkturer, men heldigvis er den en rekke andre våpen som er mulig å finne farvene til gjennom samtidige eller senere skriftlige kilder.

Andre mulige opp-gaver vil være en ut-givelse med den uintro-duserede adelens våpen, et prosjekt som uten tvil vil interessere svært mange. I tillegg er det som kjent svært mange borgerlige våpen, noen av disse er selvsagt fanget opp i Ranekes verk (se ovenfor), men bor-gerlige våpen utgjør for spesielt det nordiske og tyske heraldiske område et meget stort tilfang som fortsatt venter en strukturert behandling.

Helt til slutt vil denne anmelder peke på noen viktige utelatelser som det vil være gunstig om man kunne ivareta i senere versjoner av det foreliggende verk, eller i kommende tilsvarende produksjoner.

Blasonering hadde vært godt
En del av den heraldiske videnskap er blasoneringen, og det hadde vært et godt tilskudd til et allerede betydningsfullt arbeide om våpnene i tillegg til den nydelige redigeringen også hadde vært blasonert.
Det andre forholdet som med hell kunne vært ivaretatt er det faktum at årstall for når ætten døde ut er oppgitt, men ikke dens opphav; dreier dette seg om uradel eller introdusert adel, når ble slektene adlet, hvor kom de fra i de tilfeller hvor de ikke er svenske av opphav. Endel av disse spørsmål gir kronologien et grunnlag for å bestemme, i andre tilfeller kan navnet være til hjelp. Imidlertid er det ingen lett sak å skille mellom de ovennevnte kategorier i alle tilfeller, og kanskje spesielt for kunsthistorikere og genealoger ville det være spesielt interessant å kunne søke ut fra opphavsland eller tidsepoke.
Med disse få anmerkningene til slutt, vil denne anmelder få gratulere Jonas Hjelm og Olle E. Johansson med et meget nyttig bidrag til heraldisk arbeid og metodikk. Det er heller ingen avskrekkende pris som kreves for denne CD-ROMen.

At den ordinære prisen for CD-ROMen på SEK 375 er identisk med hva 5-bindsverket til Stiernstedt og Klingspor kostet da det kom ut, er en meget symbolsk og talende prisfast-settelse, og viser en humoristisk sans som bør verdsettes høyt.
Gå inn på www.adelsvapen. com og bestill ditt eksemplar!

 

Av Kaare Seeberg Sidselrud
Ur Vapenbilden 51:2001