Kungörelse om registrering av svenska kommunala vapen Lagstiftning

Kungörelse om registrering av svenska kommunala vapen

(SFS 1973:686,Utfärdad: 1973-07-20, Uppgift om senaste uppdatering saknas.)

1 § Registrering av svenskt kommunalt vapen sker efter skriftlig anmälan av länsstyrelse i fråga om landskaps-, läns- eller häradsvapen och av kommun i fråga om annat kommunalt vapen.

Anmälan göres hos patent- och registreringsverket (registreringsmyndigheten).

2 § Till anmälningshandlingen skall fogas 1. beskrivning av vapnet, 2. färgbild av vapnet med en sköldhöjd av 14 cm, i tre exemplar, 3. bestyrkt avskrift av beslut om antagande av vapnet, 4. yttrande av statens heraldiska nämnd, om sådant yttrande erfordras enligt lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar.

Vid anmälan skall erläggas en avgift på 500 kronor.

3 § Registreringsmyndigheten för diarium över inkomna anmälningar.

4 § Det av registreringsmyndigheten förda registret skall innehålla 1. anteckning om dagen för registreringen, 2. beskrivning och bild av vapnet, 3. uppgift om för vilken kommun eller motsvarande samfällighet vapnet registrerats.

5 § När registrering skett efter anmälan, utfärdar registreringsmyndigheten bevis därom.