Systematisk klassificering av heraldica

För ett bibliotek med i huvudsak heraldik och angränsande ämnen är det av intresse eller rent av nödvändigt att klassificera publikationerna betydligt mer i detalj än de allmänna biblioteken gör, särskilt då skrifterna i regel inte kan ordnas systematiskt i tillgängliga skåp och bokhyllor, utan är spridda alltefter storlek, bandtyp och utseende.

För att hitta i mitt eget bibliotek på detta område om cirka 25 hyllmeter och med många småtryck använder jag följande systematiska klassindelning, som kan vara av intresse även för andra heraldiker, varvid en publikation vid behov givetvis kan ges flera klassigna.

Denna klassificering är teoretiskt sett inte uttömmande, utan rent praktisk. Det som motiverar att en klass upptages eller uppdelas är förekomsten av litteratur på området, varvid jag djärvt nog myntat namn på vissa vetenskaper, som hittills saknat namn. Dessa är i listan markerade med *.

Utformningen av klassigna är sådan att tillägg i systemet möjliggöres varsomhelst utan ändring av befintliga signa och att innebörden av respektive signum framgår utan att en klasslista ständigt skall behöva konsulteras. Vid behov kan nationell indelning även förekomma, varvid nationalitetsbokstäver anges sist i signum efter ett snedstreck (/). Utmärkande för heraldiken är att dess litteratur egentligen aldrig blir föråldrad, varför nytryck är synnerligen vanliga, något som kan anges sist i klassigna med ordet nytryck inom parentes.

Heraldik

· Periodiska skrifter – HerPer

· Kongresser – HerKon

· Utställningar – HerUts

· Föreningar – HerFör

· Bibliografier, kataloger – HerBibl

· Heraldik i allmänhet (utan handbokskaraktär) – HerAllm

· Heraldikens historia – HerHist

· Heraldisk teori, handböcker – HerTeo

· Sköldformer – HerTeoSköld
· Häroldsfigurer – HerTeoHfig
· Allmänna figurer – HerTeoAfig
· Vase – HerTeoAfigVase
      · Snäcka – HerTeoAfigSnäcka
      · Lejon – HerTeoAfigLejon
      · Örn – HerTeoAfigÖrn
      · Fabelväsen – HerTeoAfigFabel
· Tinkturer – HerTeoTink
· Krester – HerTeoKrest
· Heraldiska baner (standar) – HerTeoBan
· Rangtecken – HerTeoRan
· Differentiering, bitecken (inkl kadensoch hederstillägg) – HerTeoDiff
· Timbrering – HerTeoTimb · Heraldiska emblem (badges) – HerTeoEmb
· Heraldisk terminologi och blasoneringsteknik – HerTeoTerm
· Lexika och konkordanser – HerTeoLex

Tillämpad heraldik – HerTill

· Heraldisk stil och formgivning – HerTillStil
· Vapenmålning och -teknik – HerTillMåln
· Heraldik som dekoration – HerTillDek
· Begravningsvapen och gravheraldik – HerTillGrav
· Exlibrisheraldik – HerTillExl
· Heraldikers exlibris –HerTillExlHer
· Heraldik på byggnader – HerTillBygg
· Heraldik på färddon – HerTillDon
· Heraldik på husgeråd och smycken – HerTillHus
· Heraldik på frimärken – HerTillFrim
· Dräktheraldik (inkl tartan) – HerTillDräkt
· Broderad heraldik – HerTillBrod
· Heraldiska skulpturer – HerTillSkulp
· Enskilda heraldiska konstnärer – HerTillKonst
· Jämförande studier mellan skilda länders heraldik – HerTillJäm

Vapenrullor (med bilder) – HerRull

· Med enbart blasoneringar – HerRullBlas
· Med genealogier eller personalia – HerRullGen
· Över medeltida vapen – HerRullMed
· Äldre rullor, faksimilutgåvor med kommentarer – HerRullFaks

Heraldiska nycklar – HerNyck

· Vapentolkning – HerNyckTolk

· Devistik (valspråk, motton) och klamerologi (stridsrop, härskrin) – HerDev

· Vapenrätt, vapens status och förande – HerRätt

· Härolder och heraldiska myndigheter – HerHär

· Territoriell heraldik – HerTerr

· Statsvapen – HerTerrStat
· Kommunala vapen – HerTerrKom

· Institutionell heraldik (för myndigheter, företag, gillen, föreningar etc) – HerInst

· Släkt- och personvapen – HerSläkt

· Kunglig och furstlig heraldik – HerKung

· Adelsheraldik – HerAdel

· Klerikal heraldik – HerKler

· Militär heraldik – HerMil
· Ordensheraldik – HerOrd
· Heraldikens filosofi, romantik och glädje- ämnen – HerFil
· Skämtsamma eller fiktiva vapen, kuriosa – HerFikt
· Erotisk heraldik – HerErot
· Heraldiska monografier (arbeten om enskilda vapen eller vapengrupper) – HerMon
· Heraldiska kalendrar och alfabet – HerKal
· Personalia om heraldiker och vapenbärare – HerPers
· Heraldiska miniatyrfigurer – HerMin
· Heraldisk semiotik – HerSem
· Heraldisk musik – HerMus
· Vapensvindel – HerSvind
· Heraldik kontra varumärken, logomani – HerLogo
· Heraldik av icke västerländsk typ – HerOrient

Heraldiken angränsande ämnen

· Vexillologi – Vex
· Periodiska skrifter – VexPer
· Kongresser – VexKon
· Utställningar – VexUts
· Bibliografier, kataloger – VexBibl
· Vexillologi i allmänhet och dess historia – VexHist
· Terminologi – VexTerm
· Flaggrullor och flaggkartor – VexFlagg
· Nationalitetsflaggor – VexFlaggNat
· Delstats-, provins- och kommunflaggor – VexFlaggDel
· Inofficiella flaggor och flaggor för etniska grupper – VexFlaggInoff
· Rederi- och husflaggor – VexFlaggHus
· Standertar och vimplar – VexFlaggStand
· Fanor och fälttecken – VexFan
· Militära fanor och standar – VexFanMil
· Fackliga och politiska fanor – VexFanPol
· Puk-, trumpet-, trum- och muhammedsfanor – VexFanPuk
· Troféer – VexTrof
· Marina flaggor – VexMar
· Flaggmonografier (arbeten om enskilda flaggor eller flaggrupper, flagglagar) – VexMon
· Privata regionalflaggor – VexPriv
· Flaggrätt – VexRätt
· Tillverkning och konservering av fanor och flaggor – VexTillv
· Färglära – VexTillvFärg
· Praktiskt flagg- och fanbruk – VexBruk
· Signalflaggor och semaforering – VexSign
· Fanjonglering – VexJong
· Osymboliska flaggor och fri flaggkonst – VexOsymb
· Riddarväsen – Ridd
· Medeltida rustningar och vapen – RiddArm
· Torneringar och karuseller – RiddTorn
· Riddarordnar – RiddOrd
· Rangistik* (om rang och titlar) – Ran
· Rangordning och placering – RanPlac
· Adelskap – RanAdel · Ridderskap – RanRidd
· Etikettik* (om etikett) – Etik

· Namnbruk och uttal av namn – EtikNamn

· Faleristik – Fal

· Ordensväsendets historia – FalHist
· Ordenstecken, dekorationer och medaljer – FalDek
· Ordenstecken – FalDekOrd
· Bärbara medaljer och dekorationer – FalDekMed
· Tapperhetsmedaljer – FalDekMedTapp
· Offentligt bärbara medaljer i övrigt – FalDekMedOff
· Offentligt icke bärbara medaljer – FalDekMedNoff
· Marschmedaljer – FalDekMedMars
· Plaketter och medaljer utan bäranordning – FalPlak
· Ordens- och medaljband, släpspännen – FalBand
· Bärande av ordnar och medaljer – FalBär
· Monografier över enskilda utmärkelser eller enskilda innehavare av dylika – FalMon
· Biografier över tapperhetsmedaljörer – FalBio
· Matriklar över innehavare av ordnar och medaljer – FalMatr
· Dito med personalia – FalMatrPers
· För och emot ordensväsen och statliga utmärkelser – FalArg
· Illegitima ordnar, privatordnar och diplomfabriker – FalIll
· Numismatik – Num
· Sfragistik – Sfrag · Bomärken – Bom · Kalligrafi – Kall
· Ornamentik – Orn · Monogrami – Mon
· Emblematik – Emb
· Symbolik – Symb
· Klädselsymbolik – SymbKläd
· Musiksymbolik (inkl nationalhymner, signaler och officiella marscher) – SymbMus
· Apparistik* (om märkning och utstyrsel av materiel) – App
· Flygplansmärkning och -dekor – AppFlyg
· Ceremonik (om ceremonier och protokollära frågor) – Cer
· Regalistik* (om regalier, kronjuveler) – Reg
· Rojalistik* (om furstehov) – Roj · Hovstall – RojStall
· Uniformistik* (om uniformer och ceremoniella dräkter) – Uni
· Militära uniformer – UniMil Tjänstetecken – UniMilTjt
· Civila uniformer – UniCiv
· Ämbetsuniformer – UniCivÄmb
· Hovdräkter – UniCivHov
· Ordensdräkter – UniCivOrd
· Akademiska dräkter – UniAkad · Folk-, national- och bygdedräkter – UniFolk
· Ordologi* (om ordenssällskap, sällskapsordnar och ”återupplivade” riddarordnar) – Ord
· Bestiaristik* (om monster och fabelväsen) – Best

Lars C. Stolt

Ur Vapenbilden 77:2009