Nationalkommittén för genealogi och heraldik

Internationella kongresser för genealogi och heraldik har avhållits sedan år 1929, den första i Barcelona. För att vinna organisatorisk stadga antogs vid den VII kongressen i Haag 1964 statuter för en Bureau permanent du Congrès internationale des sciences généalogique et héraldique.

Byrån, som handhar de ekonomiska angelägenheterna mellan de internationella kongresserna, består av presidenterna och generalsekreterarna från de genomförda kongresserna. Här avgörs bland annat ansökningar om anordnande av kommande kongresser från de olika nationella organisationerna.

Vid sidan av Bureau permanent finns Confédération internationale de généalogie et d´héraldique, grundad 1970, för uppehållande av kontakter mellan nationella intressegrupper och internationella organisationer. En av dess främsta ambitioner är att tjäna som rådgivande organ till UNESCO.

Kontaktorgan

Vid den internationella historikerkongressen i Stockholm 1960 kom det genealogiska och heraldiska materialet att ingå som en speciell underavdelning, då någon svensk bas för organisation av genealogisk-heraldiska kongresser inte fanns. För att råda bot på denna brist bildades den 17 mars 1971 Svenska nationalkommittén för genealogi och heraldik (SNGH) med främsta uppgift att vara kontaktorgan för de internationella organisationerna inom verksamhetsområdet.

Som stiftare stod landshövdingen, friherre Carl Hamilton af Hageby, greve Carl Bernadotte af Wisborg, riksarkivarien, fil dr Ingvar Andersson, riksantikvarien, fil dr Bengt Thordeman, överste Börje Furtenbach, fil dr Wilhelm Tham och statsheraldikern Gunnar Scheffer.

Genealogiska Föreningens tidskrift ”Släkt och Hävd” ställdes till kommitténs förfogande som svenskt publiceringsorgan, medan den schweiziska tidskriften ”Archivum heraldicum” tjänade samma ändamål på det internationella planet.

Diskussion och samråd

Enligt nu gällande statuter av år 2000 består Nationalkommittén av minst åtta, högst tolv ledamöter, som representerar Kungl. Maj:ts Orden, Kungl. Vitterhetsakademien, Riksarkivets heraldiska sektion, Försvarets traditionsnämnd, Genealogiska Föreningen, Riddarhuset och Ointroducerad Adels Förening.

Kommittén utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och skattmästare och sammanträder vanligen två gånger om året, våren och hösten.

Sedan år 2000 står Nationalkommittén under Vitterhetsakademiens tillsyn och erhåller ekonomiskt understöd av Akademien och av Kungl. Maj:ts Orden. Vid sidan av sin egenskap av internationellt kontaktorgan är kommittén ett forum för ”diskussion och samråd rörande genealogiska, heraldiska och ordensrelaterade frågor”.

Lars Wikström